Dienst informatiemaatschappij.

Deze website heeft over het algemeen als doel producten van BRIAL kenbaar te maken en er informatie over te geven. BRIAL is de commerciële aanduiding waaronder verschillende handelsmaatschappijen handelsactiviteiten verrichten, waarover ze op deze website informatie geven.

De website behoort toe aan BR Grupo de Empresas S.L., met CIF.B50201383, gevestigd te Spanje, C/ Coso nº 66 in Zaragoza, DP 50.001, e-mailadres info@brial.es telefoon 0034 976231666, ingeschreven in het Handelsregister van Zaragoza in het deel 1244, boek 0,blad Z-6063.

In deze sectie wordt het gebruik van deze website gereguleerd Door het gebruik van de website krijgt de gebruiker de status van gebruiker ervan en wordt verondersteld dat alle voorwaarden in deze wettelijke informatie zijn geaccepteerd. De verlening van de service van deze website heeft een beperkte duur op het moment waarop de gebruiker verbonden is met de website en de gebruiksvoorwaarden in deze wettelijke informatie kunnen variëren, waardoor u deze telkens aandachtig moet lezen telkens u deze website bezoekt.

De voorwaarden van de website vallen onder het Spaanse recht.

Voor elke onenigheid die het gevolg kan zijn van de toepassing en interpretatie van deze voorwaarden, onderwerpen BR Grupo de Empresas S.L. en de gebruiker zich, met daarbij uitdrukkelijk afstand te doen van elke andere jurisdictie, aan de hoven en rechtbanken van de stad Zaragoza (Spanje).

Alle rechten en inhoud van de website (foto's, geluiden, audio, video's, software of teksten) en intellectuele eigendomsrechten waarnaar verwezen die horen bij de inhoud waarin ze voorkomen, zijn eigendom van BR Grupo de Empresas S.L. of van derden. BR Grupo de Empresas S.L. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen die het geschikt acht, zowel voor wat betreft inhoud als toegangsmethode en gebruik. BR Grupo de Empresas S.L. heeft grote inspanningen geleverd om nauwkeurige informatie te verstrekken die up-to-date is en zal dit ook blijven doen. Desalniettemin garanderen we noch impliciet, noch expliciet dat de informatie hier nauwkeurig of volledig is. Daarom aanvaardt BR Grupo de Empresas S.L. geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van een gebrek aan waarheid, integriteit, bijwerking en nauwkeurigheid van de gegevens en informatie op de website, die enkel een informatief karakter heeft.

De gebruiker kan deze elementen gratis weergeven en kan ze ook printen, kopiëren en opslaan op een harde schijf van zijn computer of op eender welke fysieke gegevensdrager, op voorwaarde dat deze uitsluitend gebruikt wordt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en altijd met vermelding van de eigendom ervan. Het gebruik met commerciële doeleinden, de verdeling, wijziging of decompilatie zijn ten strengste verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele actie uit te voeren die de belangen en rechten van BR Grupo de Empresas S.L. of van derden in het gedrang kunnen brengen en aanvaardt vrijwillig dat het gebruik van eender welke webinhoud in alle gevallen uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid is, vooral voor wat betreft schade die de toegang tot de website of de informatie of toepassingen erop kunnen veroorzaken.

Privacybeleid en gegevensbescherming

BR Grupo de Empresas S.L. informeert de gebruiker dat het overeenkomstig de geldende norm garandeert dat de nodige maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier worden verwerkt.

BR Grupo de Empresas S.L. het de verantwoordelijke is voor de verwerking van de gegevens van de handelsverenigingen die de handelsactiviteiten verrichten waarover wordt geïnformeerd op de website en dat de persoonsgegevens die hij verstrekt worden toegevoegd aan een geautomatiseerd gegevenssysteem en dat hij ermee akkoord gaat dat die gegevens worden opgenomen in dat bestand.

We informeren u dat uw gegevens enkel kunnen worden overgedragen aan handelsmaatschappijen die handelsactiviteiten verrichten waarover geïnformeerd wordt op de website voor exclusief commerciële doeleinden of voor een ander doeleinde waarvoor u ons toestemming geeft door dat uitdrukkelijk zo aan ons te melden.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de rechten op toegang, annulering en bezwaar die de wet verleent, kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met BR Grupo de Empresas S.L., of via het postadres C/ Coso nº 66 de Zaragoza, DP 50.001, of het e-mailadres info@brial.es.

Door deze wettelijke kennisgeving te accepteren, wordt verondersteld dat u uitdrukkelijk ermee akkoord gaat dat BR Grupo de Empresas S.L., de eigenaar van het bestand, of de handelsmaatschappijen die de handelsactiviteiten verrichten waarover op de website wordt geïnformeerd, u publicitaire of commerciële communicaties kunnen verzenden via e-mail of een gelijkaardige communicatiemethode.

De gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij communiceert via deze website correct zijn en houdt de informatie die hij verstrekt up-to-date, zodat die op elk moment overeenkomst met zijn huidige situatie, waarbij hij de enige verantwoordelijke is voor foute of onvolledige verklaringen en voor de schade die deze kan berokkenen aan BR Grupo de Empresas S.L. of aan derden.

Deze site maakt gebruik van tools voor het meten van publiek, waarmee het gedrag en het profiel van de bezoekers op anonieme wijze kan worden geanalyseerd met als doel de werking van de site te verbeteren. Bij deze meting worden cookies gebruikt van derde partijen.